Konsultasyon para sa mga dayuhan -Nag-aalala kaba sa pagiging mag -isa?-

Ang Sasayama Center for International Understanding ay sumusuporta sa lahat upang sila ay mamuhay nang may kapayapaan ng isip.Kung mayroon kang anumang mga problema o alalahanin, mangyaring mag-email muna.

Magtago ng sikreto

Email : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

Bintana ng konsultasyon Libre(Hindi kailangan ng bayad o pera)

Pakikinggan namin kung ano ang problema ng mga tagapayo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.Ire-refer ka naming sa isang espesyalista kung kinakailangan.

Living Support Volunteer Interpreter Sa Lungsod,

ang mga libreng boluntaryo ay nagbibigay ng mga kinakailangang interpreter sa pang-araw-araw na buhay.Mangyaring magpareserba.Hindi available ang mga interpreter sa ospital.

Uribo na klase ng wikang Hapon Binabayaran(300 yen isang beses).